0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

 1. Objednávání a uzavírání smluv
  1. Objednávání z nabídky internetového obchodu. Služby v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že vaši objednávku služeb popsaných v našem internetovém obchodě odešlete prostřednictvím internetového obchodu. Objednání prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízených služeb, vyplněním požadovaných údajů a vybráním variant, pokud jsou nabízeny, a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, čímž dojde k odeslání objednávky. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. Vaše objednávka je považována za závaznou nabídku, přičemž finální obsah smlouvy může být v případě potřeby dojednán v navazující komunikaci a smlouva vznikne až potvrzením z naší strany.
  2. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a pozdější uzavření smlouvy, pokud k němu dojde, vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude potvrzení o přijetí objednávky či uzavření smlouvy a jejím obsahu. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
  3. Specifikace objednávky. Obsah služby je určen informacemi uvedenými ve specifikaci objednané služby. Upozorňujeme, že fotografie služeb jsou ilustrační a nemusejí zcela odpovídat poskytovaným službám nebo jejich specifikaci. V případě potřeby lze provést specifikaci objednávky, a to na základě dohody učiněné prostřednictvím e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Vzájemně odsouhlasená specifikace objednávky je považována za dodatek ke smlouvě v rozsahu sjednaných změn.
  4. Rezervace termínů. Pokud je v rámci služby nutné provést rezervaci termínu poskytnutí služby nebo její části a termín není určen v nabídce uvedené v internetovém obchodě, je třeba se s námi dohodnout na termínu poskytnutí služby nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy nebo jiné doby uvedené v našem internetovém obchodě. Uplynutím této doby smlouva zaniká bez nároku na vrácení uhrazené ceny. Rezervaci termínu je možné provést způsoby uvedenými v internetovém obchodě. Rezervace termínu je považována za dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby ohledně času poskytnutí služby. Poskytování služby, která má být poskytována v určitém termínu, probíhá již od okamžiku uzavřením smlouvy, případně od okamžiku rezervace termínu, pokud je termín rezervován později, s čímž vyjadřujete svůj souhlas. Změna rezervovaného termínu je možná pouze s naším předchozím souhlasem.
  5. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy poskytneme plnění, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví.
  6. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
  7. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.
  8. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup
 2. Poskytování služeb
  1. Obsah smlouvy o poskytnutí služby. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služby jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem poskytnout ujednanou službu a vy jste povinni nám dodání umožnit a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaných služby a případných dalších poplatků za dodatečné služby.
  2. Poskytování služeb. Abychom mohli službu poskytnout, budeme požadovat a všech účastníků služby plnění našich pokynů a můžeme od vás potřebovat dodatečné informace nebo jinou součinnost. Dokud nesplníte naše pokyny, nebo nám informace nepředáte v potřebném podobě a kvalitě nebo neposkytnete požadovanou součinnost, neběží doba pro poskytnutí služby, na které jsme se domluvili. Pokud v průběhu poskytování služby zjistíme, že naše pokyny nejsou plněny, předané informace nevyhovují či nejsou v potřebné kvalitě, můžeme vás požádat o splnění dodatečných pokynů, doplnění informací, případně váš požádat o dalších součinnost; po dobu čekání na jejich poskytnutí neběží doba pro poskytnutí služby. Pokud jste spotřebitelem, souhlasíte se zahájením poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, což má za následek zánik práva na odstoupení od smlouvy.
  3. Povinnosti účastníků služeb. Při poskytování služeb jste vy i další osoby, kterým je poskytována služba nebo jejími účastníky, povinni:
   1. plnit naše pokyny týkajících se řádného poskytování služeb a zajištění bezpečnosti,
   2. dodržovat návštěvní řády a jiná pravidla míst a zařízení, ve kterých jsou poskytovány služby,
   3. plnit podmínky účasti na poskytování služeb, pokud jsou stanoveny,
   4. zdržet ze nadužívání alkoholu a jiných návykových látek,
   5. prokázat splnění podmínky minimálního věku, pokud je požadováno pro účast na objednané službě,
   6. nepoškozovat majetek provozovatele a třetích osob.
    Jste povinni zajistit, že naše pokyny budou dodržovány a všechny povinnosti související s poskytováním služeb stanovené ve smlouvě o poskytování služeb vč. povinností stanovených v našich obchodních podmínkách budou plněny všemi účastníky služeb.
  4. Zásahy poskytovatele. Vyhrazujeme si právo provést změny nebo omezení obsahu poskytovaných služeb, vykázat jakoukoli osobu z místa poskytování služby nebo ji vyloučit z poskytnutí služby, v nezbytných případech pak i, pokud nebude možné nebo vhodné postupovat jiným způsobem, ukončit poskytování služby nebo s ním nezapočít, pokud:
   1. je to nutné kvůli vyšší moci (zejména působení počasí a živlů, úřední zákazy a jiná obdobná omezení nebo zákonné podmínky),
   2. v případě porušení smlouvy nebo našich pokynů,
   3. ohrožení bezpečnosti účastníků nebo jiných osob,
   4. jiných důležitých provozních důvodů.
  5. Změny programu. Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit obsah programu služby, účinkujících, použitých rekvizit a zařízení a dalších součástí poskytovaných služeb, pokud tím nedojde k podstatnému zásahu do kvality poskytovaných služeb nebo významné odchylce od specifikace objednané služby.
  6. Vyloučení naší odpovědnosti. Za újmu vzniklou při poskytování služeb a v souvislosti s nimi neodpovídáme, a to zejména pokud si újmu způsobíte sami nebo vám ji způsobí jiná osoba, k újmě dojde v důsledku porušení smlouvy vč. pravidel stanovených v našich obchodních podmínkách, pokud čerpáte službu, ačkoli to neodpovídá vašemu zdravotnímu stavu nebo fyzické kondici, nedodržíte naše pokyny, nebo nedodržujete vhodný pitný nebo nutriční režim.
 3. Platební podmínky a dodací podmínky
  1. Způsoby platby. Celkovou cenu a zálohu, pokud je před poskytnutím služby požadována, jste povinni uhradit předem na platební účet nebo hotově v místě poskytování služby před jeho zahájením, a to dle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena nebo záloha uhrazena před poskytnutím služby, jste povinni ji uhradit do 24 hodin od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena nebo záloha hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
  2. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme po poskytnutí služby a zašleme vám ji v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.
  3. Místo a čas poskytnutí služby. Služby poskytované osobně jsou poskytovány v místech a časech dohodnutých mezi námi a vámi. Vyhrazujeme si právo z důležitých provozních důvodů změnit termín nebo místo čerpání služby, o čemž vám budeme dopředu informovat.
  4. Doba pro poskytnutí služby. Ujednaná doba pro poskytnutí služby běží od uzavření smlouvy, pokud není vyžadováno poskytnutí informací nebo součinnosti z vaší strany. Pokud má být celková cena uhrazena před poskytnutím služby, běží doba až od uhrazení celkové ceny.
  5. Souhlas s poskytnutím služby. Služby vám v závislosti na ujednané době pro poskytnutí mohou být poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, proto nemáte jako spotřebitel právo od takových smluv odstoupit ve lhůtě 14 dnů, s čímž vyjadřujete souhlas.
 4. Storno podmínky
  1. Zrušení objednávky. Před uhrazením zálohy máte právo kdykoli zrušit vaši objednávku služeb. Po uhrazení zálohy není možné objednávku jednostranně zrušit.
  2. Zákonné právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo zrušit svou objednávku služeb (zákonné právo spotřebitele odstoupit od uzavřené smlouvy) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, pokud dosud nedošlo k závazné dohodě ohledně termínu poskytnutí služby. Zákonné právo zrušit objednávku nemáte u služeb, které mají být v souladu se smlouvou poskytnuty v určeném termínu, případně pokud je termín objednané služby určen v souladu se smlouvou později. Právo na zrušení objednávky dále nemáte také u služeb, které již byly poskytnuty.
  3. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy vám poskytneme službu, a to z důvodů:
   1. neposkytnutí informací nebo jiné součinnosti,
   2. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
   3. uvedení chybných údajů při objednávání,
   4. objednání za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla naše nabídka na tuto cenu učiněna v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
   5. dalších hodných zvláštního zřetele.
  4. Způsob zrušení objednávky. Pokud máte právo zrušení objednávky a chcete jej využít, můžete tak učinit v rozhraní našeho internetového obchodu, e-mailem nebo jinou formou jednostranného právního jednání.
  5. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
  6. Vrácení po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám vše, co jste od nás v rámci poskytnutých služeb obdrželi, pokud je to možné, na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.
  7. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než nám vrátíte obdržené nebo prokážete, že nám bylo obdržené plnění odesláno. Zaplacené náklady na dodání služeb vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného plnění v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.
 5. Reklamace
  1. Naše odpovědnost za vady služeb. Odpovídáme za to, že vám služby poskytneme bez vad. Zejména odpovídáme za to, že služba
   1. odpovídá popisu, který jsme si ujednali a má vlastnosti, které jste mohli s ohledem na povahu služby a na základě prováděné reklamy očekávat,
   2. se hodí k účelu, který pro tuto službu uvádíme nebo ke kterému je služba tohoto druhu obvykle poskytována,
   3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Doba pro uplatnění práva. S výsledkem poskytnutí služeb jste povinni si co nejdříve seznámit a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zaniká a nebude vám přiznáno, to však neplatí, pokud půjde o vadu, která je důsledkem skutečnosti, o které jsme v době dodání museli vědět. Doba pro uplatnění práva se prodlužuje o dobu trvání případných předchozích uznaných reklamací.
  3. Vaše práva z vadného plnění. V případě vady máte právo:
   1. bude-li vada neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní službu řádně užívat, od smlouvy odstoupit, nebo
   2. bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,
   3. na přiměřenou slevu z ceny.
  4. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
   1. osobně v okamžiku poskytnutí služby,
   2. zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu,
   3. telefonicky na našem telefonním čísle.
  5. Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
  6. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jinak máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V ostatních případech bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů.
  7. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.
  8. Potvrzení o reklamaci. Pokud jste spotřebitelem, při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Další důležitá ustanovení
  1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2023.
  2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
   1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatelka Alexandra Ančincová, se sídlem Zahradní 366, 251 01 Nupaky, IČO 71392564, zapsaná v živnostenském rejstříku, neplátce DPH.
   2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
    1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
    2. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese rozluckyparty.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat a služby z našeho sortimentu.
   4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese uvedené v internetovém obchodě.
   5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v internetovém obchodě.
   6. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služeb.
   7. Služby, tedy plnění z naší strany odpovídající katalogu služeb uvedenému v internetovém obchodě nebo popsané ve smlouvě.
  3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
  4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
  5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
  6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
  7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
   1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),
   2. emailem na naší e-mailové adrese,
   3. telefonicky na našem telefonním čísle.
  8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
   1. Česká obchodní inspekce,
   2. živnostenské úřady,
   3. Úřad pro ochranu osobních údajů.